TRỰC TIẾP: Thánh lễ Vọng Phục Sinh tại Giáo xứ Chính Tòa Lạng Sơn lúc 19h00 ngày 16/04/2022