Vui học Thánh Kinh Chúa Nhật 20 thường niên A

VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 20 TN A

Mt 15, 21-28

Tin Mừng thánh Mátthêu
21Ra khỏi đó, Đức Giêsu lui về miền Tia và Xi-đôn, 22thì này có một người đàn bà Canaan, ở miền ấy đi ra, kêu lên rằng: "Lạy Ngài là con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm!" 23Nhưng Người không đáp lại một lời.
24Người đáp: "Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Ítraen mà thôi". 25Bà ấy đến bái lạy mà thưa Người rằng: "Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi!" 26Người đáp: "Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con". 27Bà ấy nói: "Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống". 28Bấy giờ Đức Giêsu đáp: "Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy". Từ giờ đó, con gái bà được khỏi.

21Then Jesus went from that place and withdrew to the region of Tyre and Sidon.
22And behold, a Canaanite woman of that district came and called out, "Have pity on me, Lord, Son of David! My daughter is tormented by a demon."
23But he did not say a word in answer to her. His disciples came and asked him, "Send her away, for she keeps calling out after us."
24He said in reply, "I was sent only to the lost sheep of the house of Israel."
25But the woman came and did him homage, saying, "Lord, help me."
26He said in reply, "It is not right to take the food of the children and throw it to the dogs."
27She said, "Please, Lord, for even the dogs eat the scraps that fall from the table of their masters."
28Then Jesus said to her in reply, "O woman, great is your faith! Let it be done for you as you wish." And her daughter was healed from that hour.

I. HÌNH TÔ MÀU


* Chủ đề :
… … … … … … … … … … … … …
* Bạn hãy viết câu TM thánh Mátthêu 15,22b:
… … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … …


II. TRẮC NGHIỆM
01. Đức Giêsu lui về miền nào thì gặp người đàn bà xứ Canaan? (Mt 15,21)
a. Miền Galilê.
b. Miền Giuđê.
c. Miền thập tỉnh.
d. Miền Tia và Xiđon.

02. Đây là lời cầu xin của người đàn bà xứ Canaan : (Mt 15,22)
a. Lạy Ngài là con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi. Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm.
b. Lạy Ngài là con vua Đavít, xin thương con tôi.
c. Lạy Ngài xin đến cứu chữa con tôi với.
d. Lạy Ngài xin hãy đến cứu giúp chúng tôi.

03. Đức Giêsu nói Ngài chỉ được sai đến với những con chiên lạc của ai? (Mt 15,24)
a. Tổ phụ Ápraham.
b. Vương triều Đavít.
c. Nhà Giuđa.
d. Nhà Ítraen.

04. Khi gặp Đức Giêsu, người đàn bà Canaan có hành động gì? (Mt 15,25)
a. Bái lạy mà thưa Người.
b. Nắm tay mà cầu khẩn Người.
c. Van lơn với Người.
d. Khóc lóc với Người.

05. Đức Giêsu nhận xét về lòng tin của người đàn bà Canaan thế nào? (Mt 15,28)
a. Tuyệt hảo.
b. Mạnh thật.
c. Yếu kém.
d. Hồ nghi.

III.  Ô CHỮ


Những gợi ý 
01. Khi gặp Đức Giêsu, người đàn bà Canaan có hành động gì? (Mt 15,25)

02. Không nên lấy bánh của con cái mà ném cho ai? (Mt 15,26)

03. Người đàn bà này thuộc xứ nào đã cầu xin Đức Giêsu cứu chữa cho con mình? (Mt 5,22).

04. Ai đã được người đàn bà Canaan cầu xin để cứu chữa con mình? (Mt 15,21-22)

05. Đức Giêsu nói Ngài chỉ được sai đến với những con chiên lạc của ai? (Mt 15,24)

06. Người đàn bà tuyên xưng Đức Giêsu là con của vua nào? (Mt 15,22)

07. Con trai hay con gái của người đàn bà Canaan được cứu chữa? (Mt 15,22)

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
"Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy."
Tin Mừng thánh Mátthêu 15,28 
 
Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 20 TN A

I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề  
Xin Thương Giúp Con
* Tin mừng thánh Mátthêu 15,22b 
"Lạy Ngài là con vua Đavít,
xin dủ lòng thương tôi!
Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm! "
II. TRẮC NGHIỆM
01. d. Miền Tia và Xiđon (Mt 15,21)
02. a. Lạy Ngài là con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi. Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm! (Mt 15,22)
03. d. Nhà Ítraen (Mt 15,24)
04. a. Bái lạy mà thưa Người (Mt 15,25)
05. b. Mạnh thật (Mt 15,28)

III.  Ô CHỮ
01. Bái lạy (Mt 15,25)
02. Chó con (Mt 15,26)
03. Canaan (Mt 5,22)
04. Đức Giêsu (Mt 15,21-22)
05. Ítraen (Mt 15,24)
06. Đavít (Mt 15,22)
07. Con gái (Mt 15,22)


Hàng dọc: Lòng Tin

Nguồn: thanhlinh.net

 

 

bài liên quan mới nhất

Ngày 23/6: Sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả, Lễ Vọng

bài liên quan đọc nhiều

Giới thiệu Tổng quát về Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng