Vui học Kinh Thánh: Chúa Nhật VI Thường niên, năm B: Ta muốn anh hãy khỏi bệnh...

Ta muốn anh hãy khỏi bệnh...

TIN MỪNG Máccô 1, 40-45

40Có người bị phong hủi đến gặp Người, anh ta quỳ xuống van xin rằng: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch". 41Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: "Tôi muốn, anh sạch đi!" 42Lập tức, chứng phong hủi biến khỏi anh, và anh được sạch. 43Nhưng Người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay, 44và bảo anh: "Coi chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã được lành sạch, thì hãy dâng những gì ông Mô-sê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết". 45Nhưng vừa ra khỏi đó, anh đã bắt đầu rao truyền và tung tin ấy khắp nơi, đến nỗi Người không thể công khai vào thành nào được, mà phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành. Và dân chúng từ khắp nơi kéo đến với Người.

40A leper came to him (and kneeling down) begged him and said, "If you wish, you can make me clean".
41Moved with pity, he stretched out his hand, touched him, and said to him, "I do will it. Be made clean".
42The leprosy left him immediately, and he was made clean.
43Then, warning him sternly, he dismissed him at once.
44Then he said to him, "See that you tell no one anything, but go, show yourself to the priest and offer for your cleansing what Moses prescribed; that will be proof for them".
45The man went away and began to publicize the whole matter. He spread the report abroad so that it was impossible for Jesus to enter a town openly. He remained outside in deserted places, and people kept coming to him from everywhere.
I. HÌNH TÔ MÀU


* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết câu Tin Mừng Mc 1,41
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. TRẮC NGHIỆM
01. Ai đã đến gặp Đức Giêsu van xin người chữa lành? (Mc 1,40)
a. Người bị thần ô uế ám.
b. Người mù.
c. Người bị phong hủi.
d. Người câm.
02. Thái độ của người bị phong hủi khi gặp Đức Giêsu thế nào? (Mc 1,40)
a. La to xin cứu vớt.
b. Bái lạy Đức Giêsu.
c. Quỳ xuống van xin.
d. Khóc lóc.
03. Trước lời van xin của người bị phong hủi, Đức Giêsu có tâm tình gì? (Mc 1,41)
a. Vui mừng.
b. Khó chịu.
c. Chạnh lòng thương.
d. Đau khổ.
04. Đức Giêsu chữa người bị phong hủi bằng cách này: (Mc 1,41)
a. Người đụng tay vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh sạch đi”.
b. Anh hãy đi tắm 7 lần trong sông Giođan.
c. Hãy đến hồ Silôác mà tắm.
d. Người thoa bùn lên người anh và bảo anh đi tắm thì được sạch.
05. Khi được chữa lành, Đức Giêsu bảo anh ta phải đi trình diện với ai? (Mc 1,44)
a. Thượng Tế.
b. Trưởng Hội Đường.
c. Quan Tổng trấn.
d. Tư tế.
III. Ô CHỮ


Những gợi ý
01. Ai đã chữa cho người bị phong hủi khỏi bệnh?(x. Mc 1,40-45) 
02. Khi người phong hủi được chữa lành và tung tin ấy khắp nơi, Đức Giêsu không thể thế nào vào thành được? (Mc 1,45) 
03. Khi được chữa lành, Đức Giêsu bảo anh ta phải đi trình diện với ai? (Mc 1,44)
04. Đức Giêsu đã làm gì và đụng vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh sạch đi!”? (Mc 1,41)
05. Đức Giêsu bảo người phong hủi được chữa lành hãy đi trình diện tư tế để chứng minh điều gì? (Mc 1,44)
06. Khi không công khai vào thành được, Đức Giêsu phải ở lại những nơi nào ngoài thành? (Mc 1,45)
07. Cách thế của người phong hủi khi đến gặp Đức Giêsu van xin Ngài cứu chữa là gì? (Mc 1,40)
08. Người đến gặp Đức Giêsu van xin được chữa lành mắc bệnh gì? (Mc 1,40)
Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

"Tôi muốn, anh sạch đi!"

Tin Mừng thánh Máccô 1,41
Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 6 TN NĂM B
Tin Mừng thánh Máccô 1,40-45
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề  
Chúa Giêsu và người phong hủi.
* Bạn hãy viết câu Tin Mừng Mc 1,41:
"Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: "Tôi muốn, anh sạch đi!"
II. TRẮC NGHIỆM
01. c. Người bị phong hủi (Mc 1,40)
02. c. Quỳ xuống van xin (Mc 1,40)
03. c. Chạnh lòng thương (Mc 1,41)
04. a. Người đụng tay vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh sạch đi” (Mc 1,41).
05. d. Tư tế (Mc 1,44)
III. Ô CHỮ
01. Đức Giêsu (x. Mc 1,40-45)
02. Công khai (Mc 1,45)
03. Tư tế (Mc 1,44)
04. Giơ tay (Mc 1,41)
05. Được lành sạch (Mc 1,44)
06. Hoang vắng (Mc 1,45)
07. Quỳ xuống (Mc 1,40)
08. Phong hủi (Mc 1,40)
Hàng dọc: Chữa Lành

+++++++

Nguyễn Thái Hùng

bài liên quan mới nhất

Sáu cách khuyến khích trẻ tư duy phản biện

bài liên quan đọc nhiều

Giới thiệu Tổng quát về Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng