Vui học Kinh Thánh: Chúa Nhật V Thường niên, năm B

TIN MỪNG Mc 1, 29-39

29Vừa ra khỏi hội đường Caphácnaum, Đức Giêsu đi đến nhà hai ông Simôn và Anrê. Có ông Giacôbê và ông Gioan cùng đi theo. 30Lúc đó, bà mẹ vợ ông Simôn đang lên cơn sốt, nằm trên giường. Lập tức họ nói cho Người biết tình trạng của bà. 31Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy; cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài. 32Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho Người. 33Cả thành xúm lại trước cửa. 34Đức Giêsu chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật, và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói, vì chúng biết Người là ai. 35Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó. 36Ông Simôn và các bạn kéo nhau đi tìm. 37Khi gặp Người, các ông thưa: "Mọi người đang tìm Thầy đấy!" 38Người bảo các ông: "Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng xã chung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó". 39Rồi Người đi khắp miền Galilê, rao giảng trong các hội đường của họ, và trừ quỷ.

29On leaving the synagogue he entered the house of Simon and Andrew with James and John. 30Simon's mother-in-law lay sick with a fever. They immediately told him about her. 31He approached, grasped her hand, and helped her up. Then the fever left her and she waited on them. 32When it was evening, after sunset, they brought to him all who were ill or possessed by demons. 33The whole town was gathered at the door. 34He cured many who were sick with various diseases, and he drove out many demons, not permitting them to speak because they knew him. 35Rising very early before dawn, he left and went off to a deserted place, where he prayed. 36Simon and those who were with him pursued him 37and on finding him said, "Everyone is looking for you". 38He told them, "Let us go on to the nearby villages that I may preach there also. For this purpose have I come". 39So he went into their synagogues, preaching and driving out demons throughout the whole of Galilee.

I. HÌNH TÔ MÀU


* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết câu Tin Mừng  Mc 1, 31
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM

01. Mẹ vợ của ông Simon bị bệnh gì? (Mc 1, 30)
a. Phong hủi.
b. Huyết trắng.
c. Câm.
d. Sốt.

02. Ai đã chữa cho bà nhạc mẫu ông Simon khỏi bệnh? (Mc 1, 29-31)
a. Ông Phêrô.
b. Ông Phaolô.
c. Đức Giêsu.
d. Ông Môsê.

03. Chiều đến, rất nhiều người ốm đau và những ai bị quỷ ám của thành này được cứu chữa. (Mc 1, 29-33)
a. Thành Giêrusalem.
b. Thành Nadarét.
c. Thành Caphácnaum.
d. Thành Bêlem.

04. Sáng sớm, Đức Giêsu đi ra nơi hoang vắng, ở đó người làm gì? (Mc 1, 35)
a. Nghỉ ngơi.
b. Dạy dỗ các môn đệ.
c. Xa lánh những ồn ào.
d. Cầu nguyện.

05. Đức Giêsu đi  khắp miền Galilê để làm gì? (Mc 1,39)
a. Rao giảng trong các Hội Đường.
b. Trừ quỷ.
c. Làm phép rửa cho mọi người.
d. Chỉ a và b đúng.

III. Ô CHỮ

Những gợi ý 
01. Đức Giêsu đi khắp miền Galilê, rao giảng trong các Hội Đường của họ và làm gì? (Mc 1, 39)
02. Một trong những môn đệ đi với Đức Giêsu đến nhà nhạc mẫu ông Simon? (Mc 1, 29) 
03. Khi Đức Giêsu và các môn đệ đến, bà mẹ vợ ông Simon đang bị gì? (Mc 1, 30) 
04. Ai đã chữa cho bà nhạc mẫu ông Simon khỏi bệnh? (Mc 1, 29-31)  
05. Bà mẹ vợ của ai được Đức Giêsu chữa lành? (Mc 1, 30) 
06. Chiều đến, rất nhiều người ốm đau và những ai bị quỷ ám của thành này được cứu chữa. (Mc 1, 29-33). 
07. Đức Giêsu ra nơi đâu để cầu nguyện? (Mc 1, 35) 
08. Sáng sớm, Đức Giêsu đi ra nơi hoang vắng, ở đó Người làm gì? (Mc 1, 35) 
Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

"Đức Giêsu chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật, và trừ nhiều quỷ."

Tin Mừng thánh Máccô 1, 34a
Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 5 TN NĂM B
Mc 1, 29-39

I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề 
Chúa Giêsu chữa bệnh
* Câu Tin Mừng  Mc 1, 31
"Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy; cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài".

II. TRẮC NGHIỆM
01. d. Sốt (Mc 1, 30)
02. c. Đức Giêsu (Mc 1, 29-31)
03. c. Thành Caphácnaum (Mc 1, 29-33)
04. d. Cầu nguyện (Mc 1, 35)
05. d. Chỉ a và b đúng (Mc 1, 39)

III. Ô CHỮ
01. Trừ quỷ (Mc 1, 39)
02. Giacôbê (Mc 1, 29)
03. Lên cơn sốt  (Mc 1, 30)
04. Đức Giêsu (Mc 1, 29-31) 
05. Simon (Mc 1, 30)
06. Caphácnaum (Mc 1, 29-33)
07. Hoang vắng (Mc 1, 55)
08. Cầu nguyện (Mc 1, 35)
Hàng dọc: Rao Giảng

+++++++

Nguyễn Thái Hùng

 

bài liên quan mới nhất

Sáu cách khuyến khích trẻ tư duy phản biện

bài liên quan đọc nhiều

Giới thiệu Tổng quát về Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng