Vui học Kinh Thánh: Chúa Nhật III TN, năm B - Sám Hối

VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 3 TN NĂM B

TIN MỪNG Mc 1, 14-20

14Sau khi ông Gioan bị nộp, Đức Giêsu đến miền Galilê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. 15Người nói: "Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng".

16Người đang đi dọc theo biển hồ Galilê, thì thấy ông Simôn với người anh là ông Anrê, đang quăng lưới xuống biển, vì họ làm nghề đánh cá. 17Người bảo họ: "Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá". 18Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người. 19Đi xa hơn một chút, Người thấy ông Giacôbê, con ông Dêbêđê, và người em là ông Gioan. Hai ông này đang vá lưới ở trong thuyền. 20Người liền gọi các ông. Và các ông bỏ cha mình là ông Dêbêđê ở lại trên thuyền với những người làm công, mà đi theo Người.

14After John had been arrested, Jesus came to Galilee proclaiming the gospel of God: 15"This is the time of fulfillment. The kingdom of God is at hand. Repent, and believe in the gospel".
16As he passed by the Sea of Galilee, he saw Simon and his brother Andrew casting their nets into the sea; they were fishermen.
17Jesus said to them, "Come after me, and I will make you fishers of men".
18Then they abandoned their nets and followed him.
19He walked along a little farther and saw James, the son of Zebedee, and his brother John. They too were in a boat mending their nets.
20Then he called them. So they left their father Zebedee in the boat along with the hired men and followed him.

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết câu Tin Mừng  Mc 1,17
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM

01. Sau khi ông Gioan bị nộp, Đức Giêsu đến miền nào rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa? (Mc 1,14)
a. Miền Galilê.
b. Miền Samari.
c. Miền Giuđê.
d. Miền Thập Tỉnh.

02. Đức Giêsu rao giảng “Anh em hãy sám hối và tin vào … …” (Mc 1,15)
a. Tình yêu của Thiên Chúa.
b. Chúa Cha.
c. Tin Mừng.
d. Chúa Thánh Thần.

03. Ông Simon và ông Anrê làm nghề gì? (Mc 1,16)
a. Chăn chiên.
b. Trồng nho.
c. Chăn heo.
d. Đánh cá.

04. Tại đâu, Đức Giêsu kêu gọi ông Gioan và Giacôbê đi theo Người? (Mc 1,16)
a. Thành Giêrusalem.
b. Tiệc cưới Cana.
c. Biển hồ Galilê.
d. Làng Nadarét.

05. Thân phụ của ông Giacô bê và Gioan tên là gì? (Mc 1,20)
a. Giacóp.
b. Giôxếp.
c. Giacôbê.
d. Dêbêđê.

III. Ô CHỮ
 

Những gợi ý

01. Sau khi ông Gioan bị nộp, ai đã đến miền Galilê rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa? (Mc 1,14)

02. Ông Simon và ông Anrê làm nghề gì? (Mc 1,16)
03. Đức Giêsu rao giảng “Anh em hãy sám hối và tin vào … …” (Mc 1,15)
04. Lời Đức Giêsu nói: “Thời kỳ đã mãn và triều đại của … … đã đến gần” (Mc 1,15).
05. Một trong những môn đệ đầu tiên được Đức Giêsu kêu gọi là ai? (Mc 1,19)
06. Tại đâu, Đức Giêsu kêu gọi ông Gioan và Giacôbê đi theo Người? (Mc 1,16)
Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

"Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng."

Tin Mừng thánh Máccô 1,15
Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 3 TN NĂM B
Mc 1,14-20 
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề 
Lời Kêu Gọi 
* Câu Tin Mừng  Mc 1,17
" Người bảo họ: "Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá." 
II. TRẮC NGHIỆM 
01. a. Miền Galilê (Mc 1,14)
02. c. Tin Mừng (Mc 1,15)
03. d. Đánh cá (Mc 1,16)
04. c. Biển hồ Galilê (Mc 1,16)
05. d. Dêbêđê (Mc 1,20) 
III. Ô CHỮ 

01. Đức Giêsu (Mc 1,14)
02. Đánh cá (Mc 1,16)
03. Tin Mừng (Mc 1,15).
04. Thiên Chúa (Mc 1,15)
05. Giacôbê (Mc 1,19)
06. Galilê (Mc 1,16).
Hàng dọc: Sám hối

+++++++

Nguyễn Thái Hùng

 

bài liên quan mới nhất

Sáu cách khuyến khích trẻ tư duy phản biện

bài liên quan đọc nhiều

Giới thiệu Tổng quát về Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng