Vui học Thánh Kinh Chúa Nhật XV Thường niên, Năm B

 “Các ông rao giảng kêu gọi người ta ăn năn sám hối”.


Mc 6, 7-13
Tải về file DPF tại đây 

TIN MỪNG
Đức Giêsu sai Nhóm Mười Hai đi giảng (Mt 10, 5-15; Lc 9, 1-6)

7Người gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trừ quỷ. 8Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy; không được mang lương thực, bao bị, tiền đồng để giắt lưng; 9được đi dép, nhưng không được mặc hai áo. 10Người bảo các ông: "Bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào, thì cứ ở lại đó cho đến lúc ra đi. 11Còn nơi nào người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi đó, hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ". 12Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối. 13Các ông trừ được nhiều quỷ, xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh.

7He summoned the Twelve and began to send them out two by two and gave them authority over unclean spirits. 8He instructed them to take nothing for the journey but a walking stick--no food, no sack, no money in their belts. 9They were, however, to wear sandals but not a second tunic. 10He said to them, "Wherever you enter a house, stay there until you leave from there. 11Whatever place does not welcome you or listen to you, leave there and shake the dust off your feet in testimony against them". 12So they went off and preached repentance. 13They drove out many demons, and they anointed with oil many who were sick and cured them.       
I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết câu Tin Mừng  Mc 6, 7
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
II. TRẮC NGHIỆM
01. Đức Giêsu sai những ai đi rao giảng? (Mc 6, 7)
a. Những môn đệ.
b. Nhóm Mười Hai.
c. Ông Phêrô, Giacôbê và Gioan.
d. Ông Phaolô.

02. Khi sai các ông đi rao giảng, Đức Giêsu ban cho các ông quyền gì? (Mc 6, 7)
a. Nói các tiếng lạ.
b. Trừ quỷ.
c. Làm cho người chết sống lại.
d. Dẹp tan bão tố.

03. Đức Giêsu chỉ thị cho các ông không được mang theo những thứ này đi đường: (Mc 6, 8)
a. Bao bị.
b. Lương thực.
c. Tiền đồng.
d. Cả a, b và c đúng.

04. Các ông chỉ được mang theo những thứ này: (Mc 6, 8-9)
a. Mặc 2 áo.
b. Cây gậy.
c. Đi dép.
d. Chỉ b và c đúng.

05. Các ông rao giảng, kêu gọi người ta điều gì? (Mc 6, 12)
a. Ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng.
b. Hãy lãnh nhận phép rửa.
c. Hãy tin vào Đức Giêsu và lời của Người.
d. Ăn năn sám hối.

III. Ô CHỮ

Những gợi ý
01. Ai đã ban cho các ông quyền trừ quỷ? (Mc 6, 7)
02. Các ông rao giảng, kêu gọi người ta điều gì? (Mc 6, 12)
03. Đức Giêsu sai nhóm nào đi rao giảng? (Mc 6, 7) 
04. Đức Giêsu chỉ thị cho các ông không được mang theo những thứ nào đi đường? (Mc 6, 8) 
05. Các ông chỉ được mang theo những thứ nào? (Mc 6, 8-9) 
Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

 “Các ông rao giảng kêu gọi người ta ăn năn sám hối” (Mc 6, 12).

VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 15 TN NĂM B

Tin Mừng thánh Máccô 6, 7-13

I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề: Sai đi
* Câu Tin Mừng thánh Máccô 6, 7
"Người gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một".

II. TRẮC NGHIỆM

01. b. Nhóm Mười Hai (Mc 6, 7)
02. b. Trừ quỷ (Mc 6, 7)
03. d. Cả a, b và c đúng (Mc 6, 8)
04. d. Chỉ b và c đúng (Mc 6, 8-9)
05. d. Ăn năn sám hối (Mc 6, 12)

III. Ô CHỮ

01. Đức Giêsu (Mc 6, 7)
02. Ăn năn sám hối (Mc 6, 12)
03. Mười Hai (Mc 6, 7)
04. Tiền đồng (Mc 6, 8)
05. Đi dép (Mc 6, 8-9)

Hàng dọc: Sai Đi

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG

 

 

bài liên quan mới nhất

Thứ Tư tuần XV Thường niên: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất...."

bài liên quan đọc nhiều

Giới thiệu Tổng quát về Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng