Vui học Kinh Thánh: CN XXXIII TN, năm A

VUI HỌC THÁNH KINH

CHÚA NHẬT 33 TN NĂM A

Tin Mừng thánh Mátthêu 25,14-30

Tin Mừng

14"Quả thế, cũng như có người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. 15Ông cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tuỳ khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức, 16người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn buôn bán, và gây lời được năm yến khác. 17Cũng vậy, người đã lãnh hai yến gây lời được hai yến khác. 18Còn người đã lãnh một yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ. 19Sau một thời gian lâu dài, ông chủ đến tính sổ với các đầy tớ và thanh toán sổ sách với họ. 20Người đã lãnh năm yến tiến lại gần, đưa năm yến khác, và nói: "Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây". 21Ông chủ nói với người ấy: "Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!" 22Người đã lãnh hai yến cũng tiến lại gần và nói: "Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi hai yến, tôi đã gây lời được hai yến khác đây". 23Ông chủ nói với người ấy: "Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!" 24Rồi người đã lãnh một yến cũng tiến lại gần và nói: "Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. 25Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông đây, ông cầm lấy!" 26Ông chủ đáp: "Hỡi đầy tớ tồi tệ và biếng nhác! Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, 27thì đáng lý anh phải gởi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ! 28Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có mười yến. 29Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi. 30Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài: ở đó, sẽ phải khóc lóc nghiến răng".

14"It will be as when a man who was going on a journey called in his servants and entrusted his possessions to them. 15To one he gave five talents; to another, two; to a third, one--to each according to his ability. Then he went away. Immediately16 the one who received five talents went and traded with them, and made another five. 17Likewise, the one who received two made another two. 18But the man who received one went off and dug a hole in the ground and buried his master's money. 19After a long time the master of those servants came back and settled accounts with them. 20The one who had received five talents came forward bringing the additional five. He said, 'Master, you gave me five talents. See, I have made five more'. 21His master said to him, 'Well done, my good and faithful servant. Since you were faithful in small matters, I will give you great responsibilities. Come, share your master's joy'. 22(Then) the one who had received two talents also came forward and said, 'Master, you gave me two talents. See, I have made two more'. 23His master said to him, 'Well done, my good and faithful servant. Since you were faithful in small matters, I will give you great responsibilities. Come, share your master's joy'. 24Then the one who had received the one talent came forward and said, 'Master, I knew you were a demanding person, harvesting where you did not plant and gathering where you did not scatter; 25so out of fear I went off and buried your talent in the ground. Here it is back'. 26His master said to him in reply, 'You wicked, lazy servant! So you knew that I harvest where I did not plant and gather where I did not scatter? 27Should you not then have put my money in the bank so that I could have got it back with interest on my return? 28Now then! Take the talent from him and give it to the one with ten. 29For to everyone who has, more will be given and he will grow rich; but from the one who has not, even what he has will be taken away. 30And throw this useless servant into the darkness outside, where there will be wailing and grinding of teeth'.

I.HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì?

… … … … … … … … … … … … …

* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Mátthêu 25,15:

… … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … …

II. TRẮC NGHIỆM

01.Người đầu tiên được ông chủ giao cho bao nhiêu yến bạc để sinh lợi? (Mt 25, 15)

a.2 yến.

b.3 yến.

c.5 yến.

d.7 yến. 

02.Người lãnh được bao nhiêu yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ? (Mt 25, 18)

a.1 yến.

b.2 yến.

c.3 yến.

d.5 yến.

03.Người đầy tớ được giao 5 yến, được chủ khen ngợi là: (Mt 25, 21)

a.Đầy tớ tài giỏi và trung thành.

b.Đầy tớ khôn ngoan và chịu khó.

c.Đầy tớ biếng nhác và tồi tệ.

d.Đầy tớ tốt lành.

04.Yến bạc của người đầy tớ tồi tệ và biếng nhác được đưa cho ai? (Mt 25, 28)

a.Cho người đã có 10 yến.

b.Cho người đã có 7 yến.

c.Cho người đã có 2 yến.

d.Cho người đã có 1 yến.

05.Số phận của tên đầy tớ vô dụng sẽ như thế nào? (Mt 25, 30)

a.Bị quăng ra chỗ tối tăm bên ngoài.

b.Sẽ phải khóc lóc nghiến răng.

c.Sẽ phải lửa thiêu đời đời.

d.Chỉ a và b đúng.

III. Ô CHỮ

Những gợi ý

01. Với người lãnh 1 yến bạc, chủ gọi anh là đầy tớ thế nào? (Mt 25, 6)

02. Đây là từ khen ngợi của chủ với người đầy tớ lãnh nhận 5 yến bạc (Mt 25, 21).

03. Người đầy tớ lãnh nhận 5 yến đã làm gì mà sinh lợi? (Mt 25, 16).

04. Người lãnh nhận 1 yến đã làm gì với số bạc của chủ? (Mt 25,25)

05. Người đầy tớ được giao 5 yến, được chủ khen ngợi là gì? (Mt 25, 21).

06. Nơi người đầy tớ vô dụng sẽ bị quăng ra bên ngoài? (Mt 25, 30).

07. Đáng lý số tiền của chủ sẽ được gởi vào nơi nào để sinh lợi? (Mt 25, 27).

08. Người đầu tiên được ông chủ giao cho bao nhiêu yến bạc để sinh lợi? (Mt 25, 15).

09. Với người lãnh 1 yến bạc, chủ gọi anh là tên đầy tớ gì? (Mt 25, 30).

10. Tên đầy tớ lãnh một yến bạc nghĩ chủ mình là người thế nào? (Mt 25, 24).

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

“Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa”.

Tin Mừng thánh Mátthêu 25, 29b

Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH

CHÚA NHẬT 33 TN NĂM A

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề:

Ông chủ và những đầy tớ.

* Tin Mừng thánh Mátthêu 25, 15:

"Ông cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tuỳ khả năng riêng mỗi người".

II. TRẮC NGHIỆM

01.c.5 yến (Mt 25, 15)

02.a.1 yến (Mt 25, 18)

03.a.Đầy tớ tài giỏi và trung thành (Mt 25, 21)

04.a.Cho người đã có 10 yến (Mt 25, 28)

05.a.Bị quăng ra chỗ tối tăm bên ngoài (Mt 25, 30)

III. Ô CHỮ

01.Tồi tệ (Mt 25, 26)

02.Trung thành (Mt 25, 21)

03.Buôn bán (Mt 25, 16)

04.Chôn giấu (Mt 25, 25)

05.Tài giỏi (Mt 25, 21)

06.Tối tăm (Mt 25, 30)

07.Ngân hàng (Mt 25, 27)

08.Năm yến (Mt 25, 15)

09.Vô dụng (Mt 25, 30)

10.Hà khắc (Mt 25, 24)

Hàng dọc: Trung Thành

++++++

 

bài liên quan mới nhất

Ngày 23/7: Thánh Birgitta, nữ tu

bài liên quan đọc nhiều

Giới thiệu Tổng quát về Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng