Vui học Kinh Thánh: Chúa Nhật XIV TN, năm B

“Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ”.

VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 14 TN NĂM B

Tin Mừng thánh Máccô 6,1-6

Tải file PDF tại đây 

TIN MỪNG

Đức Giêsu về thăm Nadarét (Mt 13, 53 -58; Lc 4, 16 -30 )

 

 

 

1Đức Giê-su ra khỏi đó và đến nơi quê quán của Người, có các môn đệ đi theo. 2Đến ngày sabát, Người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên. Họ nói: "Bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì? 3Ông ta không phải là bác thợ, con bà Maria, và anh em của các ông Giacôbê, Giôxết, Giuđa và Simôn sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao? " Và họ vấp ngã vì Người. 4Đức Giêsu bảo họ: "Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi".  5Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó; Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ. 6 Người lấy làm lạ vì họ không tin.

1He departed from there and came to his native place, accompanied by his disciples.
2 When the sabbath came he began to teach in the synagogue, and many who heard him were astonished. They said, "Where did this man get all this? What kind of wisdom has been given him? What mighty deeds are wrought by his hands! Is he not the carpenter, 3the son of Mary, and the brother of James and Joses and Judas and Simon? And are not his sisters here with us?" And they took offense at him.
4Jesus said to them, "A prophet is not without honor except in his native place and among his own kin and in his own house."
5So he was not able to perform any mighty deed there,  apart from curing a few sick people by laying his hands on them.
6He was amazed at their lack of faith. He went around to the villages in the vicinity teaching.
I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết câu Tin Mừng Mc 6, 6
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM
01. Quê quán của Đức Giêsu là đâu? (x.Mc 6, 1-6)
a. Bêlem.
b. Nadarét.
c. Bêtania.
d. Caphácnaum.

02. Vào ngày nào Đức Giêsu bắt đầu giảng dạy ở trong Hội đường? (Mc 6, 2)
a. Ngày lễ Vượt qua.
b. Ngày Sabát.
c. Ngày Thứ nhất trong tuần.
d. Ngày Lễ lều.

03. Với Đức Giêsu, người ta ngạc nhiên về điều gì? (Mc 6, 2)
a. Về những phép lạ Người làm.
b. Về sự khôn ngoan của Người.
c. Về các xử thế của Người.
d. Chỉ a và b đúng.

04. Khi nghe Đức Giêsu giảng dạy, dân làng Nadarét có thái độ gì với Người? (Mc 6,2)
a. Yêu mến.
b. Kính trọng.
c. Ngạc nhiên.
d. Bỡ ngỡ.

05. Tại Nadarét, Đức Giêsu đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành cho họ. Đúng hay sai? (Mc 6, 5)
a. Đúng.
b. Sai.

III. Ô CHỮ

Những gợi ý
01. Ông ta làm được những gì như thế, nghĩa là gì? (Mc 6,2) 
02. Một trong những anh em họ hàng của Đức Giêsu. (Mc 6,3)
03. Khi nghe Đức Giêsu giảng dạy, dân làng Nadarét có thái độ gì với Người? (Mc 6, 22) 
04. Dân làng  vấp ngã vì ai? (Mc 6, 1-6)
05. Vào ngày này Đức Giêsu bắt đầu giảng dạy ở trong Hội đường? (Mc 6, 2) 
06. Mẹ của Đức Giêsu tên là gì? (Mc 6, 3)
07. "… … … có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi." (Mc 6, 4) 
Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

“Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ”.

Tin Mừng thánh Máccô 6,5

VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 14 TN NĂM B

Tin Mừng thánh Máccô 6, 1-6
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề 
Từ chối

* Bạn hãy viết câu Tin Mừng Mc 6, 6
"Người lấy làm lạ vì họ không tin".
II. TRẮC NGHIỆM
01. b. Nadarét (Mc 6, 1-6)
02. b. Ngày Sabát (Mc 6, 2)
03. d. Chỉ a và b đúng (Mc 6, 2)
04. c. Ngạc nhiên (Mc 6, 22)
05. a. Đúng (Mc 6, 5)

III. Ô CHỮ
01. Phép lạ (Mc 6, 2)
02.  Giôxếp (Mc 6, 3)
03. Ngạc nhiên (Mc 6, 22)
04. Đức Giêsu (Mc 6, 3)
05. Sabát (Mc 6, 2)
06. Maria (Mc 6, 3)
07. Ngôn sứ (Mc 6, 4)

Hàng dọc: Lòng Tin

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG

 

bài liên quan mới nhất

Thứ Tư tuần XV Thường niên: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất...."

bài liên quan đọc nhiều

Giới thiệu Tổng quát về Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng