Thư công bố lịch trình tổ chức THĐGMTG lần XVI cấp Giáo phận “Hướng Tới Một Giáo Hội Hiệp Hành”