Vui Học Thánh Kinh Chúa Nhật 15 Thường Niên Năm C

 

VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 15 TN C

Tin Mừng thánh Luca 10, 25-37 

TIN MỪNG

Điều răn lớn
25 Và này có người thông luật kia đứng lên hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng: "Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?”

26 Người đáp: "Trong Luật đã viết gì? Ông đọc thế nào? "27 Ông ấy thưa: "Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình."28 Đức Giê-su bảo ông ta: "Ông trả lời đúng lắm. Cứ làm như vậy là sẽ được sống."

Dụ ngôn người Sa-ma-ri tốt lành
29 Nhưng ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý, nên mới thưa cùng Đức Giê-su rằng: "Nhưng ai là người thân cận của tôi? "30 Đức Giê-su đáp: "Một người kia từ Giê-ru-sa-lem xuống Giê-ri-khô, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh nhừ tử, rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết.31 Tình cờ, có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy. Trông thấy người này, ông tránh qua bên kia mà đi.32 Rồi cũng thế, một thầy Lê-vi đi tới chỗ ấy, cũng thấy, cũng tránh qua bên kia mà đi.33 Nhưng một người Sa-ma-ri kia đi đường, tới ngang chỗ người ấy, cũng thấy, và chạnh lòng thương.34 Ông ta lại gần, lấy dầu lấy rượu đổ lên vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc.35 Hôm sau, ông lấy ra hai quan tiền, trao cho chủ quán và nói: "Nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu, thì khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại bác."36 Vậy theo ông nghĩ, trong ba người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp? "37 Người thông luật trả lời: "Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy." Đức Giê-su bảo ông ta: "Ông hãy đi, và cũng hãy làm như vậy." 

25 There was a scholar of the law who stood up to test him and said, "Teacher, what must I do to inherit eternal life?"

26 Jesus said to him, "What is written in the law? How do you read it?"

27 He said in reply, "You shall love the Lord, your God, with all your heart, with all your being, with all your strength, and with all your mind, and your neighbor as yourself."

28 He replied to him, "You have answered correctly; do this and you will live."

29 But because he wished to justify himself, he said to Jesus, "And who is my neighbor?"

30 Jesus replied, "A man fell victim to robbers as he went down from Jerusalem to Jericho. They stripped and beat him and went off leaving him half-dead.
31 A priest happened to be going down that road, but when he saw him, he passed by on the opposite side.

32 Likewise a Levite came to the place, and when he saw him, he passed by on the opposite side.

33 But a Samaritan traveler who came upon him was moved with compassion at the sight.

34 He approached the victim, poured oil and wine over his wounds and bandaged them. Then he lifted him up on his own animal, took him to an inn and cared for him.

35 The next day he took out two silver coins and gave them to the innkeeper with the instruction, 'Take care of him. If you spend more than what I have given you, I shall repay you on my way back.'36 Which of these three, in your opinion, was neighbor to the robbers' victim?"

37 He answered, "The one who treated him with mercy." Jesus said to him, "Go and do likewise."

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết câu TM thánh Luca 10,37
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM

01. Ai đã hỏi Đức Giêsu “Tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp”?(Lc 10,25)
a. Các thượng tế.
b. Người thông luật. 
c. Các ngoại kiều.
d. Các môn đệ.

02. Sách luật viết ‘Ngươi phải yêu mến Thiên Chúa của ngươi’ thế nào ? (Lc 10,27)
a. Hết lòng, hết sức lực.
b. Hết linh hồn.
c. Hết trí khôn.
d. Cả a, b và c đúng.

03. Sách luật viết ‘Yêu người thân cận’ như thế nào? (Lc 10,27)
a. Như thầy yêu trò.
b. Như vợ yêu chồng.
c. Như cha mẹ yêu con cái.
d. Như chính mình.

04. Người bị nạn đi từ Giêrusalem xuống đâu? (Lc 10,30)
a. Bêlem.
b. Giêrikhô.
c. Emmau.
d. Nadarét.

05. Ai đã giúp đỡ nạn nhân? (Lc 10,33)
a. Thầy Lêvi.
b. Thầy tư tế.
c. Người Samaria.
d. Cả a, b và c đúng.

III. Ô CHỮ

Những gợi ý

01. Sách Luật viết với Thiên Chúa ngươi phải làm gì? (Lc 10,27)

02. Người bị nạn đi từ Giêrusalem xuống đâu? (Lc 10,30)

03. Sách gì viết: “Ngươi phải yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn ngươi”? (Lc 10,27)

04. Ai đã giúp đỡ nạn nhân? (Lc 10,33)

05. Ai đã kẻ dụ ngôn người Samaria nhân hậu? (Lc 10,20-37)

06. Yêu người nào như chính mình? (Lc 10,27)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH  HỌC THUỘC LÒNG

"Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy."

Tin Mừng thánh Luca 10,37

Lời giải đáp 

HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 15 TN C

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề 
Người thân cận

* Tin Mừng thánh Luca 10,37

"Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy."

II. TRẮC NGHIỆM

01. b. Người thông luật (Lc 10,25)
02. d. Cả a, b và c đúng (Lc 10,27)
03. d. Như chính mình (Lc 10,27)
04. b. Giêrikhô (Lc 10,30)
05. c. Người Samaria (Lc 10,33)

III. Ô CHỮ

01. Yêu mến (Lc 10,27)
02. Giêrikhô (Lc 10,30)
03. Sách Luật (Lc 10,27)
04. Samaria (Lc 10,33)
05. Đức Giêsu (Lc 10,20-37)
06. Thân cận (Lc 10,27)

Hàng dọc : Yêu mến

Nguồn: thanhlinh.net

bài liên quan mới nhất

Ngày 23/6: Sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả, Lễ Vọng

bài liên quan đọc nhiều

Giới thiệu Tổng quát về Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng