Cáo Phó: Bà Cố Maria Phạm Thị Dung, Thân mẫu Nữ tu Têrêsa Nguyễn Thị Hồng (OP)