Thánh lễ Truyền Dầu Năm 2022 - tại Giáo xứ Thanh Sơn – Gp. Lạng Sơn- Cao Bằng