Nhìn lại Giáo hội Việt Nam 60 năm qua – Nhận diện những cơ hội và những thách đố hiện nay